MusicSzczecin.Net

główna         regulamin            o nas

Regulamin konkursu „Music Szczecin Net” 2020

§ 1. Definicje

Organizatorzy: Studio Porada, Impresariat Zachodniopomorski

Partner: Szczecińska Agencja Artystyczna

Uczestnik: zespół muzyczny lub solista, którzy zgłosili akces udziału w Konkursie i zostali do niego zakwalifikowani.

Konkurs: Music Szczecin Net.

§ 2. Miejsce i czas konkursu

1. Konkurs odbędzie w Szczecinie w dniach
15 maja 2020 r. – 15 czerwca 2020 r.
2. Ogłoszenie wyniku Konkursu odbędzie się do dnia
5 lipca 2020 r.

§ 3. Cel, adresaci i struktura konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja muzyczna Miasta Szczecina oraz wyłonienie zwycięskiego wykonawcy wokalno-muzycznego.
2. Konkurs skierowany jest głównie do zespołów muzycznych lub solistów mieszkających w Szczecinie, ale ma charakter otwarty i umożliwia udział wszystkim zainteresowanym wykonawcom bez względu na miejsce zamieszkania, o ile spełnione zostaną warunki określone w regulaminie Konkursu. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów prawnych.
3. Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko autorskie utwory wokalno-muzyczne w wykonaniu zespołu lub solisty. Tematem utworów musi być Miasto Szczecin, jego historia, przyroda, zabudowa lub atrakcyjna historia z życia Miasta.
4. Konkurs będzie składał się z trzech etapów: Eliminacji, Przesłuchania Przez Jury Konkursu i Ogłoszenia Wyniku Konkursu, które realizowane będą wg zasad określonych w § 5.

§ 4. Tryb zgłaszania udziału w Konkursie

1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego i linku do jednego utworu wokalno-muzycznego w formie video, w nieprzekraczalnym terminie określonym w § 5 ust. A. Formularz dostępny jest na stronie https://www.musicszczecin.net. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są nie później jak do 15 czerwca 2020 r. do godz 24:00. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza co następuje:

a) zgłoszone na Konkurs utwory słowno-muzyczne są utworami oryginalnymi, wolnymi od wad prawnych, do których Uczestnik posiada całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych i osobistych, szczególnie: autorstwo tekstu, kompozycja, wykonanie.
b) żadne osoby trzecie (w tym organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) nie będą zgłaszać roszczeń wobec eksploatacji zgłoszonych do Konkursu utworów, szczególnie ich umieszczania w Internecie na stronie https://www.musicszczecin.net i na profilu Facebook
c) w razie naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych przejmie całkowitą odpowiedzialność z tytułu ich naruszenia.
d) udziela organizatorom Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, w celach właściwego i zgodnego z regulaminem przeprowadzenia Konkursu, na wykorzystanie zgłoszonego utworu na poniższych polach eksploatacji:

1) wielokrotne publiczne prezentacje materiału,
2) emisja, reemisja, retransmisja i odtworzenie w systemie bezprzewodowym, przewodowym, przez Internet i satelitę, na antenach radiowych i telewizyjnych oraz w niezależnych systemach przewodowych,
3) utrwalenie i zwielokrotnienie w celach właściwego i zgodnego z regulaminem przeprowadzenia Konkursu oraz eksploatacji określonej w pkt b),
4) zmiana formatu nagrania,
5) nagranie utworu na płycie DVD w celach promocyjnych

e) w razie zakwalifikowania się do drugiego etapu Konkursu (zgodnie z zasadami Regulaminu) dołoży należytej staranności, aby być obecnym w dniu wyznaczonym podczas Ogłoszenia Wyników Konkursu.
f) zapoznał się i akceptuje pełną treść regulaminu Konkursu i w postępowaniu konkursowym będzie stosował się do jego zapisów.
g) wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu.
h) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studio Porada oraz Impresariat Zachodniopomorski, na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, na potrzeby użytkowania strony internetowej  https://www.musicszczecin.net, w celu przeprowadzenia konkursu o którym mowa w regulaminie.

2. Niespełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 1a-1h będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.

§ 5. Etapy Konkursu

A. Etap pierwszy: „Eliminacje”

1. Uczestnictwo w Konkursie zgłasza się od 15 maja do 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00.

B. Etap drugi: „Przesłuchania konkursowe przesłanych utworów”

1. Oceny występów Uczestników podczas Przesłuchań Konkursowych dokona Jury Konkursu.
2. Wybór Uczestników drugiego etapu ma charakter subiektywny i nie podlega zaskarżeniu. Organizator może wziąć pod uwagę ilość polubień na Facebooku przedstawionego do konkursu utworu.
3. Organizator wyłoni FINALISTÓW do dnia 25 czerwca 2020 r. Ostateczna ilość finalistów /minimum dwóch, maksymalnie sześciu/ uzależniona jest od decyzji Jury po ocenie wszystkich kryteriów. Finaliści zostaną ogłoszeni dn. 26 czerwca 2020 r. na stronie organizatora i na profilu Facebook

C. Etap trzeci: „Ogłoszenie Wyniku Konkursu i wręczenie nagród”

1. Wytypowani podczas Przesłuchań Konkursowych finaliści zobowiązani są stawić się w miejscu wyznaczonym przez organizatora w celu odebrania nagród w dniu 5 lipca 2020 r.
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Uczestnikom nie przysługuje jakakolwiek forma odwołania od decyzji organizatorów.

§ 6. Nagrody

1. Finaliści Konkursu otrzymają nagrody w formie świadczeń promocyjnych oraz pieniężnych.
2. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo we wszystkich trzech etapach Konkursu.
3. Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 8 tys zł.
4. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości minimum 2 tys zł. Pozostali uczestnicy finału otrzymają nagrody finansowe w wysokości minimum 1 tys zł. Ostateczna wysokość nagród uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych do finału uczestników.
5. Organizator w porozumieniu z Jury wyłoni wykonawców, z udziałem których wydany zostanie promocyjny materiał DVD z Konkursu. Każdy z wyróżnionych wykonawców otrzyma 20 egzemplarzy DVD.
6. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia pozaregulaminowych nagród, których fundatorami są prywatni sponsorzy.
7. Nie ma możliwości żądania równowartości nagród w formie finansowej lub przedmiotowej, ani ich zamiany.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród ufundowanych przez prywatnych sponsorów.
9. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród, które nie zostały im przyznane są bezpodstawne i nie będą rozpatrywane.
10. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do dnia 5 lipca 2020 r.

§ 7. Ustalenia organizacyjne

1. Organizator nie ponosi żadnych, poza wymienionymi w § 6 pkt. 3-5, kosztów uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. Dane osobowe

1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Studio Porada: ul. Felczaka 18B/18, 71-417 Szczecin, NIP:851-001-89-54
oraz
Impresariat Zachodniopomorski Ludwik Cz. Kurek, ul. Kamieńska 10, 70-848 Szczecin, NIP:955-152-12-89

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Maciej Gozdek, adres e-mail: maciej@musicszczecin.net

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w związku z przeprowadzaniem konkursu o którym mowa w regulaminie.

Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po zakończeniu konkursu "Music Szczecin Net"

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Podanie danych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wysłania swojego zgłoszenia do konkursu.

Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

"Na podstawie RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na powyższe zapisy"

ORGANIZATORZY